Correcció de textos

Revisió i correcció lingüística
 

 

Aquest servei s’aplica a tot tipus de textos:

Libres – Revistes – Obres literàries – Tesis i tesines – Projectes – Currículums – Ponències – Presentacions – Conferències – Documents oficials – Anuncis publicitaris – Panells – Catàlegs – Follets – Notes de premsa – Cartes de presentació – Webs – Manuals d’instruccions – Informes – Butlletins – Circulars – Comunicats interns – Correu electrònic – Correspondència

 

 

La revisió o correcció lingüística d’un text és una fase imprescindible en la publicació de qualsevol escrit. Els errors lingüístics, bé per desconeixement, o bé per falta d’atenció o temps a l’hora de redactar, causen recel o estranyesa al lector i poden arribar a dificultar que el missatge s’entengui amb l’exactitud necessària. Aquesta circumstància sovint perjudica la credibilitat d’un autor o la imatge d’un negoci, per la qual cosa resulta necessària la figura del corrector de textos.

Nivells de correcció

 

Correcció ortotipográfica i gramatical

Correcció ortotipográfica i gramatical

Mitjançant aquest servei es detecten i s’eliminen tot tipus d’errades ortogràfiques, es resolen les qüestions referents a l’accentuació i la puntuació, es corregeixen les errades gramaticals i s’unifiquen aquells criteris tipogràfics que no sempre es fan servir com cal (ús pertinent de negreta, cursiva o majúscules; l’ajust de títols, subtítols o enunciats; l’elaboració de referències bibliogràfiques, índexs, etc.). D’aquesta manera, el nostre escrit serà apropiat, transparent i, en conseqüència, comunicativament eficaç.
Correcció d'estil

Correcció d'estil

En aquesta àrea s’intervé per tal de millorar el discurs, procurar la coherència, adequar el to al contingut del text, així com millorar i enriquir el lèxic per conferir major exactitud al missatge.

Mitjançant aquest procés, es resolen errades freqüents en l’ús de la llengua –barbarismes, pronoms febles, ús incorrecte de les preposicions–, es fa servir una utilització apropiada, per exemple, dels temps verbals, i, entre d’altres intervencions, s’eviten les repeticions lèxiques. Finalment, obtenim un text clar, ordenat, precís i de major capacitat persuasiva.